ชื่อ-สกุล วรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์
อีเมล worasetep@wp-lawoffice.com , worasetep@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 081-6157504
การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2534
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง กรรมการผู้จัดการ/พาร์ทเนอร์
บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
ตำแหน่งทางวิชาชีพ ผู้จัดการสำนักกฎหมายธุรกิจ และกรรมการบริหาร
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
(ปี 2534 ถึง ปี 2559)
หัวหน้าที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท สำนักกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด
(ปี 2559 ถึง ปี 2560)
ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษากฎหมาย (27 ปี)
  • ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป และจัดร่างสัญญา ข้อตกลง ตรวจสอบ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเสนอแนะความเห็นต่อร่างสัญญา ข้อตกลงหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • ที่ปรึกษากฎหมายหุ้นส่วนบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญากิจการร่วมค้า และการควบรวมกิจการ (M&A)
  • ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ใบอนุญาตเลขทะเบียนที่ 84/2537
  • ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานให้กับบริษัท สมาคมทางการค้าต่าง ๆ
  • ที่ปรึกษาวางระบบสัญญาด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เป็นคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Due Diligence) ของธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่ง
  • รับมอบอำนาจในการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
  • ที่ปรึกษากฎหมายในการดำเนินการระบบ Whistle Blowing
  • นักเขียนอิสระด้านกฎหมายธุรกิจให้กับ HR Magazine และ www.hunsa.com
  • วิทยากรอิสระด้านกฎหมายแรงงานให้กับองค์กรธุรกิจทั่วไป