ชื่อ-สกุล ธนิน คณาญาติ
การศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (พ.ศ.2528)
เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)  (พ.ศ.2532)
อบรมวิชาชีพทนายความกับสภาทนายความ รุ่นที่ 1 (พ.ศ.2530)
ตำแหน่งปัจจุบัน ทนายความอาวุโส
ใบอนุญาตความ เลขที่ 1174/2530
ประสบการณ์การทำงาน

  • เป็นทนายความว่าความในศาลต่างๆ ทั้งคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีล้มละลาย คดีศาลปกครอง  คดีทรัพย์สินทางปัญญา ศาลแรงงาน นับตั้งแต่ พ.ศ.2530 ถึงปัจจุบัน