ชื่อ-สกุล จิตติ พุทธขาว
การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2539
ตำแหน่งปัจจุบัน ทนายความ
ใบอนุญาตว่าความ เลขที่ 2105/2541
ตำแหน่งทางวิชาชีพ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายคดีธุรกิจ
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน  (20 ปี)

  • งานคดีสถาบันการเงิน
  • งานคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
  • งานตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย
  • งานคดีแพ่งทั่วไป
  • งานคดีอาญา
  • งานที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปและจัดร่างสัญญาธุรกิจ
  • งานที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน