ชื่อ-สกุล จรีวรรณ สุธีชีวะ
อีเมล jareewans@wp-lawoffice.com , jareewans@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 081-4857939
การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2543
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ/พาร์ทเนอร์
บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
ใบอนุญาตว่าความ เลขที่ 572/2553
ใบอนุญาตทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ (Notarial Service Attorney)
เลขที่ 8186/2560
ตำแหน่งทางวิชาชีพ ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายธุรกิจ 2
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
(ปี 2546 ถึง ปี 2559)
ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
บริษัท สำนักกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด
(ปี 2559 ถึง ปี 2560)
ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษากฎหมาย (15 ปี)

  • เป็นที่ปรึกษากฎหมายแพ่งทั่วไป
  • จัดร่างสัญญาทางธุรกิจให้กับองค์กรทางธุรกิจทั่วไป แก้ไข เพิ่มเติม เอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ
  • เป็นที่ปรึกษากฎหมายแรงงานทั่วไป
  • จัดร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และเอกสารต่าง ๆ ในระบบการจ้างแรงงาน
  • เป็นที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์
  • เป็นที่ปรึกษากฎหมายในการดำเนินการระบบ Whistle Blowing
  • เป็นที่ปรึกษาวางระบบสัญญาด้านอสังหาริมทรัพย์