นายจ้างฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองแรงงาน…………..จ่ายเงินเพิ่มแสนแพงและติดคุกได้

บทความภาษาไทย กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเป็นกฎหมายที่นายจ้างอาจมีความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ในความรับผิดทางแพ่ง กรณีนายจ้างผิดนัดจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และ...